- Pwojè Fòmasyon ak Staj -

growth

Antite ki ofri staj yo pral benefisye de konpetans jèn pwofesyonèl k ap patisipe nan pwojè a. Yo pral gen mwens difikilte pou entegre stajyè yo paske stajyè sa yo pral patisipe nan sesyon fòmasyon sou etik pwofesyonèl avan staj la, pandan y ap jwenn sipò mantò pandan yo nan staj la. 

profs

Finisan k ap patisipe nan pwogram nan pral gen chans jwenn yon bon jan eksperyans pwofesyonèl. An menm tan, yo pral benefisye de sipò, fòmasyon, konpetans teknik ak pratik, kontak privilejye ak yon rekonesans de aprantisaj yo pou yo kapab pi pèfòman sou mache travay la. 

Solisitasyon Enstitisyon k ap ofri Staj yo

N ap solisite ensititisyon ki gen bezwen nan plizyè domèn tankou jesyon ak administrasyon, sèvis sosyal, jeni, sèvis restorasyon ak ebèjman, pami lòt. Nou pral idantifye PME yo ak èd òganizasyon patnè nou ki gen done sou PME.

 

Rekritman Patisipan yo

Nan premye faz seleksyon an, nou pral analize bezwen òganizasyon patnè yo genyen nan resous moun. Lè nou fin idantifye bezwen sa yo, nou pral pemèt jèn finisan aplike nan pwogram nan anliy. Patisipan yo dwe demontre bon rezilta akademik, lespri inovasyon, lidèchip, ak angajman nan lavi kominotè yo.

 

Fòmasyon Patisipan yo

Sesyon fòmasyon nou yo ap kouvri sijè pwofesyonalism jeneral ak spesifik, daprè sa òganizasyon patnè nou yo ap chache. Pandan sesyon sa yo, y ap jwenn gid pou redije curriculum vitae yo, pou prepare yo pou antrevi ak metrize règ etik pwofesyonèl yo. 

 

Akonpayman Stajyè yo

Pandan staj la, patisipan yo pral gen sipò yon mantò ke y ap kapab konsilte pou oryante yo e pou yo kapab pi pèfòman. Sipò sila a ke y ap resevwa de yon mantò pwofesyonèl kalifye nan domèn y ap travay la pral de enstitisyon k ap resevwa stajyè yo pandan y ap fasilite entegrasyon stajyè yo.